skip to Main Content

Kom jij ook meepraten over onze toekomst?

Vrijdag 22 oktober a.s. is het weer zover! Dan staat de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op de agenda. Als bestuur zijn we druk bezig met het samenstellen van het jaarverslag, de financiële afronding van het seizoen 2020-2021 en een aantal interessante onderwerpen.

Kom jij ook meepraten?
Als lid van onze vereniging mag je komen meepraten over een aantal interessante onderwerpen voor de nabije toekomst. Daarbij stelt het bestuur op prijs dat ook de jongere generatie voetballers zich meer gaat interesseren wat er allemaal achter de schermen gebeurd. Het is dan vereist dat je minimaal 18 jaar bent, maar vanaf die leeftijd hebben we gelukkig genoeg leden rondlopen.

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 23 oktober 2020
3. Korte terugblik en vragenronde n.a.v. het jaarverslag 2020-2021
Bestuurszaken – Marc van der Aa
Commerciële zaken – Jaap Klein
Jeugd- en wedstrijdzaken – Jan Kruize
Voetbaltechnische zaken – Johan Schuur
PR & Communicatie – Marc van der Aa
Onderhoud & beheer en activiteiten – Jesse Mik
4. Toelichting op de jaarrekening 2020-2021 – Jaap Klein
5. Vaststellen van de begroting 2021-2022 – Jaap Klein
6. Verslag kascontrolecommissie 2020-2021 – Rick Breedveld en Hans Wilting
7. Benoeming kascontrolecommissie 2021-2022
8. Vaststellen contributie 2021-2022
9. Bestuursmutaties
Aftredend en herkiesbaar zijn:
Penningmeester – Jaap Klein
Tegenkandidaten kunnen tot 1 uur vóór aanvang van de algemene ledenvergadering worden voorgedragen via bestuur@vvsjs.nl of bij voorzitter Marc van der Aa 
Toetredend zijn:
Bestuurslid – Carina La Fleur-Klein
Bestuurslid – Sander Haring
10. Ontwikkeling jeugdvoetbal bij SJS
11. Investeringsplan Duurzaam SJS fase II
12. Vaststellen volgende Algemene Ledenvergadering op vrijdag 21 oktober 2022
13. Rondvraag
14. Afsluiting (informeel napraten met een borrel en hapjes)

De ledenvergadering vindt plaats in de kantine van voetbalvereniging SJS en begint om 19.15 uur. Inloop en inzage in het jaarverslag en de financiële stukken kan vanaf 18.45 uur.

Back To Top